ZPSS - Pomiary i Systemy Sterowania
STUDIA PODYPLOMOWE KSSIZP DYDAKTYKA LABORATORIA PROWADZĄCY ZAKŁAD PSS
STUDIA PODYPLOMOWE KSSIZP
informacje ogólne
program studiów


REKRUTACJA
zasady przyjmowania
miejsce i terminy
opłaty
formularze dokumentów
organizatorzy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych
Semestr 1Semestr 2forma zaliczeniaOgółem liczba godzin
Nazwa przedmiotuProwadzącyWykładyĆwiczenia laboratoryjneWykładyĆwiczenia laboratoryjne
Sterowanie procesówDr inż. Z. Ogonowski15   Zaliczenie15
Sterowniki przemysłoweDr hab. inż. J. Kasprzyk1020  Zaliczenie30
Systemy SCADADr inż. R. Jakuszewski1530  Zaliczenie45
Sieci przemysłoweDr inż. J. Hajda1515  Zaliczenie30
Techniki internetoweDr inż. J. Mościński  1515Zaliczenie30
Interfejs operatoradr hab. inż. J. Kasprzyk  510Zaliczenie15
Sterowanie produkcjąDr inż. M. Jagodziński
Dr inż. J. Krystek
  3030Zaliczenie60
Projekt zaliczeniowyIndywidualni prowadzący   15Egzamin15
Ogółem liczba godzin 55655070 240Tematyka zajęć

1. Sterowanie procesów
Przedmiot Sterowanie procesów dotyczy projektowania struktury układów automatycznego sterowania procesów przemysłowych, realizowanych w sposób ciągły lub wsadowy. Taki projekt musi być zawsze wykonany zanim dokona się wyboru sprzętu i oprogramowania realizującego pomiary, przetwarzanie danych i same algorytmy sterowania. Ma więc decydujący wpływ na koszt systemu automatyki i jego efektywność, co wynika z dużej złożoności współczesnych procesów technologicznych. W ramach przedmiotu słuchacze poznają zasady wyboru wielkości sterujących i sterowanych w złożonych procesach technologicznych. Poznają unormowania dla wykonania projektu tak, aby nabyć umiejętność "czytania" i wykonywania projektu. Całość jest uzupełniona o zagadnienia optymalizacji bieżącej procesów, uzgadniania i uwiarygodniania danych bilansowych, wykrywania i diagnostyki niesprawności, oraz sygnalizacji, kontroli i dokumentacji procesów. W ten sposób słuchacz zostaje przygotowany do użytkowania systemów komputerowego sterowania procesami przemysłowymi ciągłymi i wsadowymi na poziomie sterowania bezpośredniego, a także nadrzędnego i operatywnego. Wykład jest ilustrowany konkretnymi przykładami projektów struktury funkcjonalnej systemów sterowania procesami przemysłowymi.

2. Sterowniki przemysłowe
Programowalne sterowniki przemysłowe (PLC, ang. Programmable Logic Controllers) stanowią obecnie podstawowe wyposażenie systemów sterowania w przemyśle. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi i programowania sterowników PLC na przykładzie produktów wybranych firm. Proponuje się tu pakiet Step7 dla sterowników z rodziny S7-300 firmy Siemens oraz pakiet Concept firmy Schneider. Zasady programowania sterowników zostaną przedstawione z uwzględnieniem zaleceń zaproponowanych w normie IEC 61131-3, która wyznacza kierunki rozwoju dla współczesnych systemów PLC. Omówione zostaną wszystkie przedstawione w normie języki programowania: graficzne (LD i FBD) i tekstowe (IL i ST) oraz sposób strukturyzacji programu za pomocą grafu sekwencji SFC. W ramach laboratorium słuchacze projektują algorytmy sterowania dla podanych zadań, implementują je w sterownikach i testują poprawność na obiektach sterowania w postaci paneli dydaktycznych symulujących obiekty i procesy przemysłowe. Dzięki wersjom demonstracyjnym pakietów programowania sterowników słuchacze mogą również pracować samodzielnie w domu instalując oprogramowanie na własnych komputerach. Ponadto, w ramach przedmiotu przewidziano tworzenie aplikacji interfejsu operatora z wykorzystaniem paneli operatorskich. Przyjmuje się jednocześnie, że program przedmiotu może być dostosowany do stopnia zaawansowania oraz wymagań uczestników studium.

3. Systemy SCADA
Przedmiot dostarcza informacji z zakresu obsługi, programowania oraz tworzenia sieci komputerowych do sterowania, nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych. Uczy projektowania i wdrażania systemów sterowania w fabrykach samochodów osobowych, cukrowniach, elektrowniach, górnictwie, oczyszczalniach ścieków i innych gałęziach przemysłu. Porusza m.in. następujące tematy: środowisko do tworzenia aplikacji przemysłowych. Narzędzia i metody tworzenia ekranów synoptycznych. Metody tworzenia aplikacji w oparciu o osadzanie obiektów w warstwach aplikacji. Rejestracja historii produkcji z wykorzystaniem przemysłowych (iHistorian) i relacyjnych baz danych zgodnych z SQL/ODBC, takich jak: Microsoft SQL Serwer, Oracle oraz Access. Wykresy czasowe w czasie rzeczywistym i prezentacja historii procesu na wykresach. Generatory sygnałów. Skróty klawiszowe. Technologia Grup Zmiennych. Sterowanie procesami przemysłowymi przy pomocy bloków przemysłowych baz danych i języka VBA w technologii SLC (Soft Logic Control). Oprogramowanie zadań użytkownika przy pomocy skryptów. Obsługa zdarzeń przy pomocy harmonogramowania. Komunikacja ze sterownikami PLC z wykorzystaniem funkcji redundancji i diagnostyki. Rozwiązania sieciowe. Wielopoziomowy system zabezpieczeń i ochrony danych. Udostępnianie danych w formie graficznej w sieci Internet/Intranet.Alarmy - definiowanie, prezentacja, obsługa, potwierdzanie, przeglądanie, zapis oraz wydruk. Optymalizacja systemu, w tym wyświetlania rysunków.

4. Sieci przemysłowe
Sieci przemysłowe stały się integralną i bardzo ważną częścią systemów sterowania. Różnego typu magistrale łączą sterowniki programowalne PLC z czujnikami, urządzeniami pomiarowymi, urządzeniami wykonawczymi, z innymi sterownikami oraz systemami nadzoru i akwizycji danych. Motorem tego typu tendencji jest stale obniżający się koszt budowy sieci przemysłowych oraz rosnąca niezawodność, bezpieczeństwo i prędkość transmisji. Dążenie do budowania systemów rozproszonych z jednej strony oraz mnogość różnych rozwiązań z drugiej strony, prowadzi do konieczności dokonywania wyboru co do przyjęcia właściwej struktury i typu sieci. Konieczna jest zatem wiedza na temat wad i zalet poszczególnych rozwiązań. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi rodzajami sieci przemysłowych oraz zaprezentowanie ich własności. Ma to im pomóc podejmować właściwe decyzje na etapie projektowania systemów sterowania oraz ich realizacji poprzez programowanie. Ponadto przedstawione zostaną najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych. W ramach zajęć laboratoryjnych słuchacz samodzielnie konfiguruje i programuje najpopularniejsze sieci i protokoły sieciowe. Zajęcia zaczynają się od najprostszego i bardzo popularnego rozwiązania, jakim jest zbudowanie magistrali standardu RS485 z protokołem Modbus RTU. W trakcie kolejnych ćwiczeń słuchacze poznają praktycznie inne, bardziej rozbudowane rozwiązania sieciowe, jak Modbus Plus, Profibus-DP i Genius. Podsumowaniem zajęć są ćwiczenia z użyciem najpopularniejszej obecnie sieci, jaką jest Ethernet z protokołem Modbus TCP.

5. Techniki internetowe
Wykład obejmuje zespół zagadnień wprowadzających do sieci komputerowych i ich zastosowania jako podstawy dla budowy systemów internetowych i świadczenia usług z wykorzystaniem technologii internetowych. Omawiane są podstawy funkcjonowania sieci komputerowych, zastosowania sieci komputerowych i wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych za pomocą sieci. Wprowadza się pojęcię usługi w sieci Internet, definuje się podstawy funkcjonowania intersieci, warstwowy model TCP/IP sieci komputerowej, protokoły internetowe i ich związek z usługami internetowymi i technologiami programowania aplikacji internetowych. Omawia się wykorzystywanie technik internetowych, protokół HTTP i architekturę systemów www, język HTML jako podstawowe narzędzie konstruowania systemów www, system CSS kaskadowych arkuszy stylów, zaawansowane techniki internetowe w systemach www, język XML i jego narzędzia, język JavaScript. Omawiane są technologie języka Java w programowaniu usług internetowych, aplikacje i aplety programowane w języku Java, technologia serwletów i Java Beans, rozważa się język Java jako uniwersalną platformę dla budowy interaktywnych aplikacji internetowych. Omawia się technologie wykorzystywane do świadczenia usług bazodanowych z dostępem za pomocą sieci Internet, w szczególności technologie JSP i ASP dla usług bazodanowych, oraz technologię PHP. W trakcie wykładu porusz się również zagadnienia wykorzystywania techniki internetowych do zdalnej obsługi aparatury i urządzeń, opracowywanie wirtualnych laboratoriów i tele-laboratoriów. Tematyka zajęć laboratoryjnych dotyczy m.in. połączeń następujących zagadnień: programowanie stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML i kaskadowych arkuszy stylów; wykorzystanie rozszerzeń technologii JavaScript w opracowywaniu stron internetowych; programowanie apletów i aplikacji w języku Java i ich wykorzystywanie w systemach internetowych; wykorzystanie języka Java do przygotowania materiałów wspomagających działalność inżynierską; programowanie obiektowe w języku Java; programowanie w języku PHP z wykorzystaniem internetowych baz danych; programowanie systemów internetowych wspomagających komunikację i wymianę informacji; programowanie systemów internetowych optymalizujących wybór tematu prac projektowej; zaawansowane programowanie w języku PHP z wykorzystaniem baz danych, formularzy i sesji; zaawansowane projekty internetowe z wykorzystaniem technologii ASP.NET.

6. Interfejs operatora
W nowoczesnym systemie sterowania interfejs człowiek-maszyna (HMI, ang. Human Machine Interface) może być realizowany za pomocą systemu SCADA albo z wykorzystaniem panelu operatorskiego. W zależności od potrzeb może to być prosty panel tekstowy albo rozbudowany dotykowy panel graficzny z wbudowanym systemem Windows. Tworzenie interfejsu operatora wymaga umiejętności programowania odpowiednich aplikacji oraz tworzenia kanałów komunikacji ze sterownikami programowalnymi. Umiejętności te nabywają słuchacze studiów w ramach zajęć praktycznych polegających na tworzeniu własnych aplikacji dla przykładowych procesów oraz paneli operatorskich (tekstowych i graficznych) wybranych firm.

7. Sterowanie produkcją
Przedmiot Sterowanie Produkcją dotyczy wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach o różnym typie produkcji. W ramach przedmiotu omawiane są szczegółowo algorytmy wykorzystywane do sterowania produkcją, min. MRP, CRP, Kanban oraz CBS (harmonogramowanie z ograniczeniami). Szczególny nacisk kładzie się na zagadnienia hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i klasyfikacji procesów produkcji. Tematy wykładów: zarządzanie i sterowanie w systemach komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM); model Y (Scheer'a) struktury funkcjonalnej systemu CIM; zmienne decyzyjne w metodzie zarządzania zasobami produkcyjnymi (MRP II); struktura funkcjonalna systemów MRP II; standard MRP II wg APICS; struktura danych w systemach MRP II; struktura wielowarstwowa systemu nadążnego sterowania produkcją; współbieżne synchroniczne procesy wykonawcze; zapasy produkcji w toku; zaległości w realizacji planów nadrzędnych i struktura zapasów w wielopoziomowym systemie sterowania produkcją; metoda nadążnego sterowania produkcją (NSP); zarządzanie projektami; modelowanie procesów biznesowych. Wykład jest ilustrowany przykładami zaczerpniętymi z praktyki przemysłowej.

8. Projekt zaliczeniowy
Celem projektu jest podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach studium. Spośród zaproponowanych wielu różnych tematów Słuchacz wybiera taki, który najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom i przedstawia własną propozycję rozwiązania postawionego problemu. Obrona projektu przeprowadzana jest w formie egzaminu zaliczającego Studium.

na górę
[ Studia podyplomowe ] [ Dydaktyka ] [ Laboratoria ] [ Prowadzący ] [ Zakład PSS ]

webmaster